Vedtægter for Jægerspris Gymnastik Forening
 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Jægerspris Gymnastik Forening, og dens hjemsted er Frederikssund Kommune. 
 
§ 2. Formål
Det er foreningens formål at dyrke alsidig gymnastik og motion, og i foreningen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.
 
§ 3. Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.), Nordsjælland.
 
§ 4. Optagelse af medlemmer
Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, der har accepteret foreningens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket.
Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.
Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingent er indbetalt til foreningen.
2.Som passivt medlem kan optages enhver, der vil støtte foreningens arbejde, dog kan disse ikke deltage i træning.
 
§ 5 Medlemsforhold
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 
§ 6. Kontingent
Foreningskontingent fastsættes af ledergruppen.
Stk. 2. Kontingent opkræves forud for én sæson og er bindende hele sæsonen.
 
§ 7. Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker ved henvendelse til formand med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter selv størrelse for kontingent-tilbagebetaling.
Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af ledergruppen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 4. Ledergruppen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 
§ 8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar
måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved opslag på træningsstederne, samt ved opslag på hjemmesiden.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, for medlemmer under 16 år har én forælder/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. Afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke § 6. , §11. og §12.
”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.
Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
Stk 6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside senest den 1. januar.
Stk. 7. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
Valg af dirigent
Forelæggelse af ledergruppens beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år
Behandling af evt. indkomne forslag
Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 2 eller 3 supplerende medlem til    ledergruppen.  

Valg af 2 suppleant
Valg af 2 revisorer
Valg af fanebærer
Eventuelt
 
§ 9. Ledelsen – valg
Ledergruppen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Korrespondance og forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.
Stk. 2. Formand og økonomiansvarlig skal være økonomisk myndige. Øvrige der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af ledergruppen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening af den øvrige ledergruppe. Ledergruppen kan meddele fuldmagt.
Stk. 4.
Foreningens daglige drift varetages af ledelsen, samt øvrige medlemmer af Ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der vælges 1 til ledelsen og 2 eller 3 supplerende medlem hvert år.
Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
 
§ 10. Ledergruppens beslutningsdygtighed
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal min 3/4 af ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 
§ 11. Ansvar
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.
 
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af ledelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæring over for ledelsen.
Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

 
§ 13. Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegninger af revisorer, forelægges den ordinære generalforsamling.
 
§ 14. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angive tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 15. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 – 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Stk. 3. Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægningen, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttig idrætsarbejde i kommunen.
 
Foreningen er stiftet den 4. november 1936, som en underafdeling af J.I.K.
Pr. 1. januar 1996 optaget som selvstændig forening i D.G.I. Frederiksborg Amt.
Vedtægterne er sidst revideret december 2017.
Vedtægter for Jægerspris Gymnastik Forening

 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Jægerspris Gymnastik Forening, og dens hjemsted er Frederikssund Kommune. 

 

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at dyrke alsidig gymnastik og motion, og i foreningen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

 

§ 3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.), Nordsjælland.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, der har accepteret foreningens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket.

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingent er indbetalt til foreningen.

2.Som passivt medlem kan optages enhver, der vil støtte foreningens arbejde, dog kan disse ikke deltage i træning.

 

§ 5 Medlemsforhold
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


 

§ 6. Kontingent

Foreningskontingent fastsættes af ledergruppen.

Stk. 2. Kontingent opkræves forud for én sæson og er bindende hele sæsonen.

 

§ 7. Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker ved henvendelse til formand med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter selv størrelse for kontingent-tilbagebetaling.

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af ledergruppen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.

Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 4. Ledergruppen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 
§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar

måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved opslag på træningsstederne, samt ved opslag på hjemmesiden.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, for medlemmer under 16 år har én forælder/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. Afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke § 6. , §11. og §12.

”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.

Stk 6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside senest den 1. januar.

Stk. 7. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.

Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

Valg af dirigent

Forelæggelse af ledergruppens beretning

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år

Behandling af evt. indkomne forslag

Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 2 eller 3 supplerende medlem til    ledergruppen.  


Valg af 2 suppleant

Valg af 2 revisorer

Valg af fanebærer

Eventuelt

 

§ 9. Ledelsen – valg

Ledergruppen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Korrespondance og forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.

Stk. 2. Formand og økonomiansvarlig skal være økonomisk myndige. Øvrige der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af ledergruppen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening af den øvrige ledergruppe. Ledergruppen kan meddele fuldmagt.

Stk. 4.
Foreningens daglige drift varetages af ledelsen, samt øvrige medlemmer af Ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.


Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der vælges 1 til ledelsen og 2 eller 3 supplerende medlem hvert år.

Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

 

§ 10. Ledergruppens beslutningsdygtighed
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal min 3/4 af ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


 

§ 11. Ansvar

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af ledelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæring over for ledelsen.
Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.


 

§ 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegninger af revisorer, forelægges den ordinære generalforsamling.

 

§ 14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angive tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 – 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægningen, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttig idrætsarbejde i kommunen.

 

Foreningen er stiftet den 4. november 1936, som en underafdeling af J.I.K.

Pr. 1. januar 1996 optaget som selvstændig forening i D.G.I. Frederiksborg Amt.

Vedtægterne er sidst revideret december 2017.
 
Webmaster | micchr@outlook.dk tlf.: 25720335